Studenti

Studenti

Struktura studija

Sveučilišni specijalistički studij kliničke psihologije traje dvije godine. Tijekom studija studenti su obavezni prikupiti 120 ECTS bodova. Bodovi se trebaju prikupiti ispunjavanjem zahtjeva obaveznih kolegija (30 ECTS bodova), izbornih kolegija (25 ECTS bodova) i kliničkih praktikuma (20 ECTS boda), praktičnim radom pod vodstvom mentora (20 ECTS bodova) te završnim ispitom praktičnih vještina (15 ECTS bodova). Preostalih izbornih 10 ECTS bodova studenti prikupljaju različitim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Uvjeti upisa u drugu godinu jesu: (1) položeni obavezni kolegiji s prve godine,  (2) ispunjene obaveze kliničkog rada pod mentorstvom što se dokazuje prvim i drugim potpisom mentora i (3) podmirene sve financijske obaveze.

Student može pristupiti završnom ispitu nakon što je ispunio sve studentske obaveze, položio sve ispite i podmirio sve financijske obaveze.

Raspored nastave

Raspored nastave 1. godine Sveučilišnog specijalističkog studija kliničke psihologije možete preuzeti ovdje.

Raspored nastave 2. godine Sveučilišnog specijalističkog studija kliničke psihologije možete preuzeti ovdje.

Završni ispit praktičnih vještina

Ispit se individualno prijavljuje tajnici sveučilišnog specijalističkog studija kliničke psihologije. U okviru mjesec dana nakon prijave će se organizirati održavanje ispita. O točnom datumu održavanja ispita studenti će biti obaviješteni najmanje dva tjedna prije termina.

Ispit će se održati pred tročlanim povjerenstvom kojeg čine klinički psiholozi-praktičari.

Za ispit studenti trebaju pismeno pripremiti slučaj iz kliničke prakse. Studenti odabiru slučaj prema vlastitom nahođenju.

Za ispit treba pripremiti Rezultate testova, Nalaz i mišljenje psihologa o tom klijentu, te snimljene isječke (max 15 min) iz intervjua. Treba biti dva isječka: onaj dio intervjua s kojim je student zadovoljan, i onaj dio s kojim je najmanje zadovoljan.

Navedene materijale treba poslati povjerenstvu tjedan dana ranije i donijeti sve na ispit.

Prijava završnog ispita praktičnih vještina može se učiniti nakon obavljenih svih obaveza (položenih ispita iz svih upisanih kolegija). Prilikom prijave završnog ispita studenti su obavezni dostaviti kopiju indeksa u kojem moraju biti upisane sve izvršene obaveze.

Nakon položenog ispita praktičnih vještina stečeni su uvjeti za prijavu ocjene i obrane specijalističkog rada.

Prijava teme

Student specijalističkog studija dužan je temu završnog specijalističkog rada prijaviti do početka zadnjeg semestra u posljednjoj godini studija. Ako je za istraživanje potrebno odobrenje Etičkog povjerenstva, student prije prijave teme mora zatražiti odobrenje Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju FFZG-a.

Student za prijavu teme ispunjava obrazac SPEC-01, dok mentor ispunjavanjem obrasca SPEC-02 prihvaća temu. Oba ispunjena i potpisana obrasca student predaje u originalu u poslijediplomsku referadu, zajedno s odobrenjem Etičkog povjerenstva i molbom.

Predaja završnog specijalističkog rada

Dokumentacija i upute za pokretanje postupka ocjene završnoga rada 

Uputa za provjeru teksta putem softvera Turnitin

Upute o oblikovanju završnog specijalističkog rada

Izjava o autentičnosti specijalističkog rada

Suglasnost mentora za predaju specijalističkog rada

Primjer molbe za ocjenu specijalističkog rada

Tijek postupka:

  • Predmet zaprima Ured za poslijediplomske studije, urudžbira ga i upućuje Vijeću Studija koje priprema prijedlog sastava Stručnoga povjerenstva.
  • Fakultetsko vijeće donosi odluku o imenovanju Stručnoga povjerenstva za ocjenu rada.
  • Odluka i primjerak rada dostavlja se članovima povjerenstva i studentu na znanje.
  • Članovima stručnog povjerenstva šalje se izvještaj o provjeri autentičnosti teksta specijalističkog rada.
  • Stručno povjerenstvo sačinjava izvještaj o ocjeni rada najkasnije u roku 3 mjeseca (u rokove se ne broje subote, nedjelje i praznici). 
  • Izvještaj prihvaća Fakultetsko vijeće i o tome donosi odluku. Odluka se dostavlja Povjerenstvu, mentoru, studentu i voditelju studija.
  • Ako je odluka pozitivna članovi povjerenstva u dogovoru sa studentom određuju termin obrane.
  • Obrana je javna.

 Sjednice Fakultetskog vijeća održavaju se jednom u mjesecu. Raspored sjednica u ak. godini 2023./2024.

Nakon provedbe postupka ocjene i nakon uspješne obrane rada kandidati su obvezni najkasnije u roku 30 dana predati u Ured za poslijediplomske studije FF-a (soba A-002 ili A-003):

– pet (5) primjeraka tvrdo ukoričenog rada,
– dva (2) CD-a ili USB stika sa snimljenim radom u digitalnom obliku u „pdf“ formatu,
– Privolu za objavu podataka,
– Izjavu o pohrani rada,
– statistički list ŠV-80 
– Izjavu o tiskanju diplome i ne/dolasku na promociju.

Potvrda o obranjenom završnom radu i indeks studija mogu se preuzeti na dan predaje cjelovite dokumentacije.

Napomena: Zbog manjeg broja studenata koji završavaju specijalistički studij promocija se održava jednom u godini. Troškovi promocije iznose 92,91 EUR. 

 

 

Prvi dan nastave – Generacija 22-24

 

 

 

Prvi dan nastave – Generacija 18-20